Právní aspekty softwarových licencí

Se softwarem, který by nebyl opatřen žádnou licencí, by se nakládalo podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), zahrnujícího výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Tato práva v případě softwaru jeho uživateli téměř nic nedovolují, neboť co není výslovně dovoleno, je automaticky zakázáno.

Případná neexistence výslovné smluvní úpravy tedy logicky znamená výhodnější právní postavení pro autora – poskytovatele licence. Můžeme tedy říci, že smyslem licence je zejména rozšíření určitých práv uživatele a zároveň vymezení způsobu užívání softwaru.

Nejběžnější open-source licence nevznikly na území ČR, může se proto stát, že ně­která ustanovení nedávají z pohledu českého práva zcela smysl. Navíc vytvoření licence, která by byla vhodná ke globálnímu použití, nemusí být, vzhledem k odlišnosti právních řádů, vůbec jednoduché. Třemi podstatnými náležitostmi licenční smlouvy v ČR jsou zejména: způsob užití díla, rozsah užití díla a odměna za licenci. Ani tyto podstatné náležitosti však bohužel nejsou vždy dodrženy, neboť např. v licenčních podmínkách GNU GPL není výslovně zakotvena bezúplatnost licence.

JUDr. Josef Aujezdský ve svém seriálu o licencích na zpravodajském serveru root.cz poukázal na zajímavou skutečnost, a sice že licenční podmínky k volně šiřitelným počíta­čovým programům zpravidla vůbec neobsahují specifikaci počítačového programu, který je v konkrétním případě licencován.

Velmi zajímavý právní rozbor dvou volných licencí OP/Lv1 a GNU/GPLv2 vypracoval Mgr. Matěj Cepl. V závěru této analýzy se můžeme mimo jiné dočíst:

„Tyto volné licence jsou ve stávajícím znění nezpůsobilé k tomu být jako návrh smlouvy přijaty a jejich přijetím nevzniká platná smlouva podle českého práva. Stávající uživatelé volných děl, jejichž autoři jsou českými občany, tudíž užívají takováto díla neoprávněně.“

Mgr. Matěj Cepl

Z rozboru plyne ještě jeden závěr, který snad žádný z občanů ČR nemůže vnímat jinak než s povzdechem:

„Situace v českém autorském právu vzhledem k počítačovým programům i volným dílům je velice nepřehledná. V okamžiku, kdy se tyto dva prvky spojí, jsou veškeré závěry polovičním hádáním o skutečném stavu práva.“

Mgr. Matěj Cepl